การจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายและรัฐบาล

แบบฟอร์มคำขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และในกรณีที่มีปัญหาในการ download หรือเปิดไฟล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อที่ คุณสัญญา (โทร. 1-8423) หรือแจ้งมาทาง e-mail : sanya@g.swu.ac.th