ประกาศ

เอกสารการเลื่อนระดับของสายปฏิบัติการ

ข้อบังคับ/ประกาศ
1. ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ :
2. ประกาศ มศว เรื่องการประเมินเข้าสู่ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน :
3. ประกาศ มศว เรื่องการประเมินเข้าสู่ระดับชำนาญการพิเศษ :

แบบฟอร์มดาวน์โหลดการขอระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน
1. แบบเสนอขอรับการประเมิน (คพป. มศว 01/1) :
2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) (คพป. มศว 01/2) :
3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คพป. มศว 01/3) :
4. รูปแบบการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเสนอขอเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน :

แบบฟอร์มดาวน์โหลดการขอระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
  ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก คพป. มศว 02.1 :


 

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ :
  ประกาศ ก.พ.อ.
     -  การกำหนดตำเเหน่งชื่อสาขาวิชาเเละเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปเเล้ว พ.ศ. 2561 :
  แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารขอผลงานเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ :
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ :
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ :

แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์ม ก.พ.ว.มศว 01 :
2. ผลงานวิชาการ
     - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ) :     
     - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (วิจัย/ผลงานอื่น ๆ) :
     - แบบฟอร์มตรวจสอบผลงาน ตำรา สำหรับการเสนอขอฯ :
     - แบบฟอร์มตรวจสอบผลงาน หนังสือ สำหรับการเสนอขอฯ :
     - คำจำกัดความของผลงานวิชาการ :

3. เอกสารประกอบการสอน :
4. ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินผล :
5. เอกสารรับรองภาระงานสอน :
6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ :
7. เอกสารรับรองวารสารทางวิชาการ :
8. บันทึกข้อความขอตำแหน่ง :
9. กจ.23 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารและแบบเสนอวาระ :
10. บันทึกข้อความขอเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน :


 

ดาวน์โหลด


  คู่มือสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :
  ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย :
  คำขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย :
  แบบฟอร์มลืมสแกนลายนิ้วมือ :
  แบบฟอร์มขอออกก่อนเวลาเลิกงาน :
  แบบฟอร์มการลาพักผ่อน-ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ :
  แบบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร :
  หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน :


แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร
  PER_202 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ :
  HRD-SWU-01 ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิชาการ :
  PER_207 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ :
  HRD-SWU-02 การขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย :
  HRD-SWU-02_01_พนักงาน โครงการหรือแนวการศึกษา อบรม และเหตุผลความจำเป็น :
  HRD-SWU-02_03_ข้าราชการ โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ :
  HRD-SWU-05 การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน :
  HRD-SWU-06 แแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรม การปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น :
  HRD-SWU-07 แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ :
  พนักงาน_แบบฟอร์มขอลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ :
  ข้าราชการ_การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ :
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา :
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ :
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ :
  แบบฟอร์มปรับวุฒิการศึกษา_พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ :
  HRD-SWU-03 ขอยกเลิกการขออนุมัติ :


แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติ
  เเบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ


แบบฟอร์มคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ งบบุคลากรค่าจ้างชั่วคราว
  ผลการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

การกำหนด Core Duty Shared duty และ Strategic duty ของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
    สายวิชาการ
    สายปฏิบัติการ
     กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สายวิชาการ
  แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (วท.บร.03/63)
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายวิชาการ
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายวิชาการ (สำหรับหน่วยงานที่ใช้ค่าเฉลี่ย)
  แบบประเมิน shared duty สายวิชาการ ร้อยละ 5 โดยผู้ประเมิน

สายปฏิบัติการ
 แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (วท.บร.06/63) 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ
  แบบประเมิน shared duty สายปฏิบัติการ ร้อยละ 5 โดยผู้ประเมิน
  แบบฟอร์มการพัฒนากระบวนการและตัวบ่งชี้ (วท.บร.10)

กรรมการให้ข้อมูล
 ตารางสรุปคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะ (*เฉพาะกรรมการให้ข้อมูลเท่านั้น)

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แนวปฏิบัติสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ