ประกาศ

  แนวปฏิบัติการลา และการส่งใบลาของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
  แนวปฏิบัติในการเข้า - ออก การปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ
  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559
  คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 2560 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561)
  เเนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561
  มาตรฐานการกำหนดตำเเหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
  ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารอื่น ๆ

ดาวน์โหลด

  ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย :
  แบบฟอร์มลืมสแกนลายนิ้วมือ :
  แบบฟอร์มขอออกก่อนเวลาเลิกงาน :


การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ :
  ประกาศ ก.พ.อ.
     -  การกำหนดตำเเหน่งชื่อสาขาวิชาเเละเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปเเล้ว พ.ศ. 2561 :
  แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารขอผลงานเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ :
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ :
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ :

แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์ม ก.พ.ว.มศว 01 :
2. ผลงานวิชาการ
     - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ) :     
     - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (วิจัย/ผลงานอื่น ๆ) :
     - คำจำกัดความของผลงานวิชาการ :

3. เอกสารประกอบการสอน :
4. ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินผล :
5. เอกสารรับรองภาระงานสอน :
6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ :
7. เอกสารรับรองวารสารทางวิชาการ :
8. บันทึกข้อความขอตำแหน่ง :


แบบฟอร์มรายงานการสัมมนา/ประชุม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : docx
กรุณาส่งกลับที่ งานการเจ้าหน้าที่ อีเมล : kusumas@g.swu.ac.th (ติดต่อ โทร 02-649-5000 ต่อ 18445)


แบบฟอร์มปรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  ตำแหน่งประเภททั่วไป : docx | pdf
  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ : docx | pdf
  ตัวอย่างแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ : pdf


แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร
  เเบบฟอร์มขอลาไปศึกษา อบรม ณ ต่างประเทศ :
  เเบบรายงานตัวข้าราชการกลับจากศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ :
  เเบบรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยกลับจากศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ :
  เเบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ :
  เเบบฟอร์มขอลาพักผ่อนประจำปี/ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ :
  เเบบฟอร์มขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ :
  เเบบรายงานการไปศึกษา ดูงาน ประชุมสัมมนา เสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ :
  แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน สาหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาต่อภายในประเทศ และสิ้นสุดการศึกษาแล้ว :
  แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ :


แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติ
  การขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  เเบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ


แบบฟอร์มคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ งบบุคลากรค่าจ้างชั่วคราว
  ผลการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

การกำหนด Core Duty Shared duty และ Strategic duty ของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
    สายวิชาการ
    สายปฏิบัติการ
  กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สายวิชาการ
  แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (วท.บร.03/63) 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายวิชาการ
  แบบประเมิน shared duty สายวิชาการ ร้อยละ 5 โดยผู้ประเมิน

สายปฏิบัติการ
 แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (วท.บร.06/63) 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ
  แบบประเมิน shared duty สายปฏิบัติการ ร้อยละ 5 โดยผู้ประเมิน
  แบบฟอร์มการพัฒนากระบวนการและตัวบ่งชี้ (วท.บร.10)

กรรมการให้ข้อมูล
 ตารางสรุปคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะ (*เฉพาะกรรมการให้ข้อมูลเท่านั้น)

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แนวปฏิบัติสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ