เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  ตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ. 2545 - 2566
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา ชั้นสายสะพาย พ.ศ. 2563
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2563
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2564
  คู่มือปฏิบัติงาน ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แนวปฏิบัติสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  แนวปฏิบัติต่าง ๆ (เริ่มใช้ตั้งแต่ 21 พ.ค. 2559)
  ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ