ดาวน์โหลด

  ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

แบบฟอร์มรายงานการสัมมนา/ประชุม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : docx
กรุณาส่งกลับที่ งานการเจ้าหน้าที่ อีเมล : kusumas@g.swu.ac.th (ติดต่อ โทร 02-649-5000 ต่อ 18418)

 

แบบฟอร์มปรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  ตำแหน่งประเภททั่วไป : docx | pdf
  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ : docx | pdf
  ตัวอย่างแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ : pdf

 

แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร
  การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  การขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ
  การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  การจัดทำสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร
  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
  การลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
  การลาพักผ่อนประจำปี หรือ ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ
  การลาศึกษา หรือ ฝึกอบรมภายในประเทศ

 

แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติ
  การขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

 

แบบฟอร์มคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ งบบุคลากรค่าจ้างชั่วคราว
  ผลการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน ปี 2561

แนวปฏิบัติสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ