ดาวน์โหลด

  ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานการสัมมนา/ประชุม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : docx
กรุณาส่งกลับที่ งานการเจ้าหน้าที่ อีเมล : kusumas@g.swu.ac.th (ติดต่อ โทร 02-649-5000 ต่อ 18418)

แบบฟอร์มปรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  ตำแหน่งประเภททั่วไป : docx | pdf
  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ : docx | pdf
  ตัวอย่างแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ : pdf

แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร
  การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  การขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ
  การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  การจัดทำสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร
  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
  การลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
  การลาพักผ่อนประจำปี หรือ ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ
  การลาศึกษา หรือ ฝึกอบรมภายในประเทศ

แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติ
  การขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

แบบฟอร์มคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ งบบุคลากรค่าจ้างชั่วคราว
  ผลการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน ปี 2561

 

  คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

สายวิชาการ

  กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ
  แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (วท.บร.03/61)
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (วท.บร. 04/61)
  แบบกรอกภาระงาน (วท.บร.05)

สายปฏิบัติการ

  กำหนดการประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติที่ดี และผลการปฏิบัติงานของสายปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบเสนอคู่มือการปฏิบัติงาน (วท.บร.02)
 แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (วท.บร.06/61)
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (วท.บร. 07/61)
  ตารางแสดงภาระงาน (วท.บร.08/61)
  แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติที่ดี (วท.บร.09)
  แบบฟอร์มการพัฒนากระบวนการและตัวบ่งชี้ (วท.บร.10)

 

 

แนวปฏิบัติสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ