board

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริ สิรินิลกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีกานต์ น้ำสอาด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

     

อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
หัวหน้าภาควิชาเคมี

     

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

     

อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา
หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระพี กรานคำยี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี