ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 parin g.swu.ac.th
☏  1-8400

       

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
thapana  g.swu.ac.th
☏  -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
nalena g.swu.ac.th
☏  1-8403

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความยั่งยืน
 surawutw g.swu.ac.th
☏  1-8404

     

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
pornthipb  g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.กุลวดี ดลโสภณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและทรัพยากรบุคคล
 kulvadee g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ พลายพิชิต 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ
 suwanp  g.swu.ac.th
☏  -

     
 

อาจารย์ ดร.นที อำไพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กร
 nateea  g.swu.ac.th
☏  -

 
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ 
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
nahathai g.swu.ac.th
☏  1-8010

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 
หัวหน้าภาควิชาเคมี
mayuso  g.swu.ac.th
☏  -

อาจารย์ ดร.ธนิต ศิริบุญ 
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
thanit  g.swu.ac.th
☏  1-8505

     

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค ศรียาภัย-
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
- peechapack  g.swu.ac.th
☏  -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย พุทธรักษา 
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
chokchai g.swu.ac.th
☏  1-8163

อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา
หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์
supinya g.swu.ac.th
☏  1-8660

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
sasivimon g.swu.ac.th
☏  1-8433

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 sompratswu  gmail.com
☏  1-8701

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา 
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
chanyah  g.swu.ac.th
☏  1-1346

 

     
 

นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
warapop  g.swu.ac.th
☏  1-8420