หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกระดับการศึกษา มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินการสอนโดยกลุ่มคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์สาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และบ่มเพาะนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เปี่ยมด้วยความรู้คุณธรรม เป็นที่ต้องการของสังคมต่อไปปฏิทินการศึกษา