แร่ควอตซ์ (Quartz, SiO2) ใสบริสุทธิ์ ที่มีรูปผลึกเป็นแท่งและตกผลึกกระจายออกตามแนวรัศมี (Divergent) บางทีเรียกผลึกเดี่ยวๆ “เขี้ยวหนุมาน”