รูปแกะสลักแร่ ดิกไคต์ (Dickite, Al2Si2O5(OH)4) จากจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดิกไคต์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง แร่ชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มแร่ดิน (Clay mineral group) มีความแข็งต่ำ (1½–2 ตามโมห์สเกล) แกะสลักง่ายมีลวดลายสวยงาม ชาวจีนนิยมนำไปใช้ทำตราประทับเนื่องจากมีสมบัติที่เหมาะสม (Saminpanya, S., Dhamakrongart, D. and Susawee, N., 2009. Dickite: a gem material for carving from Thailand. The Journal of Gemmology, 31(5–8): 211-225.)