ระบบจองห้องออนไลน์

แนวปฏิบัติในการจองห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องออนไลน์ (Roombook System)

1. ท่านสามารถจองห้องประชุมผ่านระบบจองห้องออนไลน์ (Roombook System) ได้ที่

คู่มือการจองห้องประชุม :  

     1.1 หลังจากทำการจองห้องผ่านระบบแล้ว ให้พิมพ์เอกสารใบจอง และลงนามตรงส่วนผู้ขอให้เรียบร้อย
     1.2 นำเอกสารที่ผ่านการลงนามส่งที่คุณนรงค์ วงษ์งาม และรอการอนุมัติผ่านระบบต่อไป

2. กรณีที่ต้องการยกเลิกการจอง กรุณาแจ้งผ่านระบบอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุมจริง

     2.1 หากไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 เป็นจำนวน 2 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา จะได้รับหนังสือเตือนจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร
     2.2 กรณีได้รับหนังสือเตือนและยังไม่ปฏิบัติตาม จะถูกตัดสิทธิ์การใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ในภาคการศึกษานั้น