ทุนวิจัย

4 ก.พ. 2023

ทุนการศึกษา (สำหรับพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษา (สำหรับพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ)”

          ทั้งนี้นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าวจะต้องนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเพื่อขอรับทุนได้ที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

          - ประกาศ
          - แบบฟอร์ม
-------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (2582)      Comments (0)

Tags: