ทุนวิจัย

15 มี.ค. 2023

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

          เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับ “ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566” โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษา

          ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  คลิก และส่งใบสมัครได้ที่ภาควิชาที่นิสิตสังกัด (*ตามกำหนดเวลาที่ภาควิชากำหนด) เพื่อให้ภาควิชาดำเนินการคัดเลือก และส่งผลการคัดเลือกกลับมายัง “หน่วยกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อส่งไปยังส่วนกิจการนิสิต เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ต่อไป

 

------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (2141)      Comments (0)

Tags: