ทุนวิจัย

7 ก.ค. 2023

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

          ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 “โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 19-402 (นิสิตภาควิชา : เคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์) และ 19-502 (นิสิตภาควิชา : ชีววิทยา จุลชีววิทยา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ

กิจกรรมภายในงาน
 

  • แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  • บรรยายเกี่ยวกับ ข้อบังคับกิจกรรม  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย นายธรรมนูญ เหลาคม หน่วยกิจการนิสิตและตัวแทนจากสโมสรนิสิต
  • แนะนำการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ในระบบ Supreme 2019 โดย ตัวแทนจากสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
  • แนะนำบริการจากสำนักหอสมุดกลาง มศว
  • พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
  • ตัวแทนของนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ อภิปรายกลุ่มร่วมกัน ในหัวข้อ “แนวทางการศึกษา การทำกิจกรรม หลักการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต” โดยมีตัวแทนจากสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

รายชื่อศิษย์เก่าที่ร่วมเสวนากลุ่ม ห้อง 19-502

1. ร.ต.อ.สมภพ ทรัพย์เนียม นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  (วท.บ. สาขาฟิสิกส์)

2. นางสาวศศิชา วรไพบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ท็อปเท็น บิวตี้ เทรดดิ้ง จำกัด (วท.บ. สาขาเคมี)

 

รายชื่อศิษย์เก่าที่ร่วมเสวนากลุ่ม ห้อง 19-402

1. นางสาววงเดือน ออมอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์)

2. นายณธีพัฒน์ ตันวัฒนะ ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเเห่งชาติ (Biotec) (วท.บ. สาขาจุลชีววิทยา)

-------------------------

 

          ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “กิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting : คลิก (Meeting ID: 997 9451 8629 Passcode: 139860)

 

-------------------------


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-6495000 ต่อ 18438 อีเมล์ thammanoon@g.swu.ac.th

Print

Number of views (1409)      Comments (0)

Tags: