ทุนวิจัย

8 ก.ย. 2023

แสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” จัดโดย วช

          ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้


          1. นางสาวฐิตารีย์ ลงเย นายวรวิช ศิลพันธ์ และนายอนุกูล คงพิกุล นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับ “รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ระดับปริญญาตรี)” “ระดับดีเด่น” โล่เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท จากผลงานเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ภาพสำหรับการตรวจหาโรคในใบข้าวโพดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก” โดยมี อาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          2. นายชนะโชติ แซ่ตั้ง นางสาวพิชญาภรณ์ เหมาะสม นางสาวชัญญานุช โคตรสมบัติ นิสิตภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model (ระดับปริญญาตรี)” “ระดับดีมาก” ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท จากผลงานเรื่อง “ผ้าฝ้ายผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกลไกคู่ควบไทรโบอิเล็กทริก-เทอร์โมอิเล็กทริก” โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข

          3. นายเรวัฒน์ สิงห์วงศ์ และนางสาวธัญญา วงค์เนียม นิสิตภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” “รางวัลเหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง “ปาติเกิลบอร์ดจากกากตะกอนเส้นใยที่ขึ้นรูปโดยใช้กาวชีวภาพ” โดยมี ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ และ ผศ.ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          4. นายชนะโชติ แซ่ตั้ง นางสาวพิชญาภรณ์ เหมาะสม นางสาวชัญญานุช โคตรสมบัติ นิสิตภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” “รางวัลเหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง “ผ้าฝ้ายผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกลไกคู่ควบไทรโบอิเล็กทริก-เทอร์โมอิเล็กทริก” โดยมี อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          5. นายกฤษดา เทียมเสมอ นายจักรพันธ์ วงษ์ไทร นางสาวจิดาภา โล่ชัยยะกูล และนางสาวเพ็ญจันทร์ เพ็ชร์มาลี นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” “รางวัลเหรียญเงิน” พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง “ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง สีสันจากธรรมชาติ” โดยมี อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          6. นายธนดล รุกขชาติ และนายชัชฤทธิ์ ชราดี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” “รางวัลเหรียญทองแดง” พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง “กาวชีวภาพแทนนินสำหรับผลิตปาติเกิลบอร์ดทนน้ำ” โดยมี ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          7. นางสาวฐิตารีย์ ลงเย นายวรวิช ศิลพันธ์ และนายอนุกูล คงพิกุล นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” “รางวัลเหรียญทองแดง” พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ภาพสำหรับการตรวจหาโรคในใบข้าวโพดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก” โดยมี อาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          8. นางสาวระวิวัลย์ ขวัญมิ่ง นิสิตภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” “รางวัลเหรียญทองแดง” พร้อมเกียรติบัตร จากผลงาน เรื่อง “นวัตกรรมปลอกหมอนตรวจจับตำแหน่งศีรษะระหว่างการนอนด้วยเทคโนโลยีไทรโบอิเล็กทริกแบบยืดหยุ่น” โดยมี อาจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ จรุญสุข และผศ.ดร.สุวรรณ พลายพิชิต (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจากภาควิชาฟิสิกส์ มศว) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          9. นางสาวปัญดา ชูกิจการรุ่ง นางสาวณัฐตญา ประดิษฐนิยกุล และนางสาวมนทกานต์ กองศรี นิสิตภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” “รางวัลเหรียญทองแดง” พร้อมเกียรติบัตร จากผลงาน เรื่อง “วัสดุดูดซับเสียงแบบติดผนังจากรังไหมไทย” โดยมี ผศ.ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          10. นางสาวภัคจิรา กาวิจิตร นางสาวปิญชาน์ ตันพิทักษ์พงษ์ และนางสาวพรพิมล กาญจนามัย นิสิต หลักสูตร กศ.บ.เคมี ภาควิชาเคมี ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” “รางวัลเหรียญทองแดง” พร้อมเกียรติบัตร จากผลงาน เรื่อง “แอปพลิเคชันเกม แอปพลิเคชันเกม “Where Are You SAFETY”” โดยมี อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          11. นายหัสวรรษ กันแก้ว และนายรัชชานนท์ แก้วปานมา ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.บ.วัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” “รางวัลเหรียญเงิน” พร้อมเกียรติบัตร จากผลงาน เรื่อง “สมบัติการเรืองแสงและความต้านทานการหมองของโลหะทองแดงที่เติมสารสตรอนเชียมอะลูมิเนต” โดยมี อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล (สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

-------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

----------------------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print

Number of views (1108)      Comments (0)

Tags: