ทุนวิจัย

8 ก.ย. 2023

แสดงความยินดีแก่นิสิตระดับปริญญาเอก ในโอกาสได้รับ “รางวัลผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566 (Outstanding Awards) จาก สวทช."

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, ภาควิชาเคมี, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นายจีรกิตติ์ ตั้งพัฒนารุ่งเรือง” นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (*โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โดยมี รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) ในโอกาสได้รับ “รางวัลผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566 (Outstanding Awards) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)”

-------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

----------------------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print

Number of views (1031)      Comments (0)

Tags: