ทุนวิจัย

2 ต.ค. 2023

คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอกได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และ Special Award จากการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน Indonesia Inventors Day 2023

          ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ เตชางกูร” อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา และ “นางสาวเมธาวี สบายใจ” นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา ในโอกาสได้รับ “รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)และ Special Award”  จากการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน Indonesia Inventors Day 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2566 ณ Aston Denpasar & Convention Hall เมืองเดนปาซาร์ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          ทั้งนี้จากผลงานเรื่อง “Diagnostic test kit to detect Centrocestus formosanus in econimical fish”

-------------------------

ขอขอบคุณภาพจาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว

-------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18104

--------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print

Number of views (1067)      Comments (0)

Tags: