EasyDNNNews

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 4 ดาว

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวพรฉัตร สุขเสงี่ยมกุล และ นางสาวกัญจน์รัตน์ เต็มสงสัย” นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ชั้นปีที่ 4 ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 4 ดาว จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องใน “งานวันนักประดิษฐ์” ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “โปรตีน MrHC2 จากกุ้งก้ามกรามเพื่อยับยั้งการเจริญเชื้อจุลชีพ” โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
Rate this article:
No rating
5775