EasyDNNNews

[ข่าวแสดงความยินดี] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ ภาควิชาเคมี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์"

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ ภาควิชาเคมี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์" จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Print
Rate this article:
No rating
4001