EasyDNNNews

[ข่าวแสดงความยินดี] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ ภาควิชาเคมี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์"

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ ภาควิชาเคมี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์" จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

Print
Rate this article:
5.0
3917