EasyDNNNews

[ข่าวแสดงความยินดี] อาจารย์ ดร.วิศรุตตา อัตถากร ภาควิชาชีววิทยา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา"

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.วิศรุตตา อัตถากร ภาควิชาชีววิทยา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา" จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Print
Rate this article:
No rating
5460