EasyDNNNews

[ข่าวแสดงความยินดี] อาจารย์ ดร.สายัณห์ โสธะโร ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา"

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.สายัณห์ โสธะโร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น  “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา” จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งเเต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

Print
Rate this article:
No rating
5089