EasyDNNNews

[ข่าวแสดงความยินดี] อาจารย์ ดร.ชิรา ลำดวนหอม ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์"

          ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.ชิรา ลำดวนหอม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์” จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

Print
Rate this article:
3.8
6195