EasyDNNNews

[ข่าวแสดงความยินดี] อาจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา"

          ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา” จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

Print
Rate this article:
No rating
5697