EasyDNNNews

แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับ “ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565”

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  จรุญสุข ภาควิชาวัสดุศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565” จากหัวข้อวิจัย เรื่อง “เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าไทรโบอิเล็กทริกแบบยืดหยุ่นชนิดเซลลูโลสและการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการออกแบบโครงสร้างหลายชั้น” ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

Print
Rate this article:
No rating
1728