EasyDNNNews

แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง ภาควิชาเคมี"

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอนินทรีย์” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

Print
Rate this article:
No rating
1114