EasyDNNNews

แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตินาถ รัตนมุง ภาควิชาคณิตศาสตร์"

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตินาถ รัตนมุง ภาควิชาคณิตศาสตร์” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์” มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

Print
Rate this article:
No rating
1133