EasyDNNNews

ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เปลี่ยนเป็น “เรียนออนไลน์” ในสัปดาห์แรก (8 - 11 สิงหาคม 2565)

          เนื่องจาก พบว่านิสิตที่กลับมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอัตลักษณ์ฯ ติดเชื้อโควิด-19 ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงขอให้การเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทุกวิชาในสัปดาห์แรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ เพื่อลดโอกาสเกิดการแพร่เชื้อในวงกว้าง

Print
Rate this article:
No rating
454