EasyDNNNews

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 : สร้างพลังเชิงบวกเพื่อเสริมสมรรถนะในการทำงาน

          ขอเชิญ บุคลากร (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์) เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 : สร้างพลังเชิงบวกเพื่อเสริมสมรรถนะในการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์ มศว บรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างพลังเชิงบวกเพื่อความสุขในชีวิตและการทำงาน” ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

 

หมายเหตุ :  เวลา 12:00 - 13:00 น. ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ขอขอบคุณภาพวิทยากรจากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์ https://bsri.swu.ac.th/

Print
Rate this article:
No rating
1699