EasyDNNNews

แสดงความยินดีนิสิตได้รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพภาคบรรยาย ระดับชมเชย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวเกศิณี  ฤทธิ์งาม นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ” ในโอกาสได้รับรางวัล “รางวัลงานวิจัยคุณภาพภาคบรรยาย ระดับชมเชย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน” จากผลงานเรื่อง “ผลของสารบราสสิโนสเตียรอยด์มิมิก (DHECD) ต่อประสิทธิภาพการใช้แสงและปริมาณรงควัตถุที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวไรซ์เบอรี่ภายใต้ความเครียดจากสภาวะแล้งระยะสั้น” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุขุมาภรณ์  แสงงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564  ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Print
Rate this article:
No rating
1476