EasyDNNNews

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน (เตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

          ขอเชิญ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน (เตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)” ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          - กำหนดการ

 

ขอขอบคุณภาพวิทยากรจาก http://eng.sut.ac.th/me/2014/personal1-8.php

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18429

Print
Rate this article:
No rating
1750