EasyDNNNews

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย พุทธรักษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุน “ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  พุทธรักษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุน “ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

          ชื่อโครงการ “การพัฒนาชุดควบคุมการจราจรอัจฉริยะสำหรับใช้ในพื้นที่ทำงานของการก่อสร้าง” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

Print
Rate this article:
No rating
1748