EasyDNNNews

Montawan / 19 มกราคม 2559 / Categories: ทุนวิจัย, ทุนการศึกษา

ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          รัฐบาลออสเตรีย (ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย) มีความประสงค์มอบ "ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET" ให้แก่นิสิต บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปเพื่อไปฝึกอบรม ศึกษาหรือวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่
         1. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant)
         2. ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Grant)
         3. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Grant)
         4. ทุนดนตรี (Music Grant)

          โดยทุนประเภทที่ 1 - 3 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.grants.at ภายใน 15 มีนาคม 2559
          สำหรับทุนประเภทที่ 4 ผู้สนใจสามารถ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ “สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2559
         
 เอกสารแนบ (11 หน้า)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร. 02-610-5395 โทรสาร 02-354-5570

Print
Rate this article:
5.0
11636