EasyDNNNews

Montawan / 4 พฤศจิกายน 2557 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา งาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว

(ชี้ที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่)


               คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้แก่ ได้แก่ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ : "โครงสร้างระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการแอโนไดซ์เซชันด้วยสารละลายอินทรีย์แบบมีขั้ว" และ นายอติพล สว่างอารมณ์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ : "ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภาคทองคำเพื่อใช้ในการย่อยสลายเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการย่อยสลายตัวเชิงแสง"
               ใน “การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น : งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32” เนื่องใน “งาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ (ทคบร.) และ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

( รายละเอียดเพิ่มเติม )


Print
Rate this article:
No rating
7847
Tags:2557