EasyDNNNews

Montawan / 26 พฤษภาคม 2559 / Categories: ทุนวิจัย

ผลการพิจารณาทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 นั้น บัดนี้ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน โดยจัดสรรเป็นทุนละ 2,000 บาท ให้กับเจ้าของผลงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ ดังนี้

          ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของผลงานผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่อขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-101 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หากผู้รับการพิจารณาไม่ติดต่อกลับมายังฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ภายในวันที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิการรับทุนรางวัล

 

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
Rate this article:
No rating
8882