EasyDNNNews

Montawan / 5 สิงหาคม 2559 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ม่วงไทย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 9

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
***ขอแสดงความยินดี***
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ม่วงไทย
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

          ในโอกาสได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 9 จากการได้รับรางวัลจากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558 จากการได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน "แยมสาหร่ายไก"

          โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

Print
Rate this article:
No rating
10217