EasyDNNNews

Montawan / 21 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) โดยแบ่งขอบเขตการวิจัย ออกเป็น 4 ขอบเขต ดังนี้
          1. แนวทางการให้สวัสดิการและสวัสดิภาพด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
          2. แนวทางการให้สวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว
          3. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว
          4. แนวทางการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 02-282-4198 ตามวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือ เว็บไซต์ www.otep.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
Rate this article:
No rating
9301