EasyDNNNews

Montawan / 11 ตุลาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้ทิศทางการพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับโจทย์วิจัยในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรเงินรายได้จำนวนหนึ่งเพื่อกระตุ้นการริเริ่มทำโครงการวิจัย
    
          ในการนี้ ฝ่ายวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งผ่านทางภาควิชามายังฝ่ายวิจัย ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (โดยที่หากมีงบประมาณเหลือจะดำเนินการเปิดรับสมัครในรอบต่อไป)

           ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
Rate this article:
No rating
9635