EasyDNNNews

การเสนอชื่อผู้สมควรเป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเสนอชื่อผู้สมควรเป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

การบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับตัวเพื่อการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ในบริบทกระทรวง อว.
การบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับตัวเพื่อการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ในบริบทกระทรวง อว.

การบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับตัวเพื่อการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ในบริบทกระทรวง อว.

ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

RSS
First4243444547495051Last