EasyDNNNews

ประชาพิจารณ์กรอบพิจารณาภาระงานส่วนกลางของส่วนงาน (Shared Duty) และภาระงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Duty) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาพิจารณ์กรอบพิจารณาภาระงานส่วนกลางของส่วนงาน (Shared Duty) และภาระงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Duty) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประชาพิจารณ์กรอบพิจารณาภาระงานส่วนกลางของส่วนงาน (Shared Duty) และภาระงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Duty) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

RSS
First4748495052545556Last