หน่วยการเงินและบัญชี
  มาตรฐานการให้บริการของงานคลังและพัสดุ 

 

งานคลังและพัสดุ

หน่วยการเงินและบัญชี
  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ 
  การเบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 
หน่วยพัสดุ
  กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก 
  การควบคุมวัสดุคงคลัง 
  การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 

 

งานบริหารและธุรการ

หน่วยสารบรรณ
  คู่มือหลักการเขียนหนังสือราชการ 
หน่วยการเจ้าหน้าที่
  คู่มือสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเอกสารเพื่อขอรับการ ประเมินผลการสอนของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
หน่วยสถานที่ โสตทัศนปกรณ์ และยานพาหนะ
  การใช้ลิฟต์โดยสารอย่างปลอดภัย 
 คู่มือการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม 19-501,502 และ 503 ชั้น 5 

 

งานบริการการศึกษา

หน่วยกิจการนิสิต
  การจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  
หน่วยบริการวิชาการ
  ขั้นตอนและเอกสารการขอเสนอโครงการบริการวิชาการ  

 

งานนโยบายและแผน

หน่วยติดตามและประเมินผล
 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) 
 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565