คู่มือการใช้งาน Zoom
  ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (ไฟล์ .rar)
  1. การสร้างบัญชีผู้ใช้ Zoom
  2. การตอบรับการสร้างบัญชีผู้ใช้จากการเพิ่มผู้ใช้
  3. การตอบรับการย้ายบัญชีผู้ใช้
  4. การแก้ไข Sign-In Email และ Password
  5. การทดสอบระบบห้องประชุม Zoom Meeting
  6. การใช้งานโปรแกรม Zoom Client for Meetings
  7. การจัดการระบบห้องประชุมด้วย Meeting Controls
  8. เริ่มการประชุมแบบทันที
  9. การสร้างกำหนดการประชุม
  10. การประชุมแบบ Breakout Room
  11. Menu Zoom สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป