ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ พ.ศ. 2561
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2542 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ (รวมฉบับที่ 1, 2, 3) 
     - ฉบับที่ 1 
     - ฉบับที่ 2 
     - ฉบับที่ 3 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2555 

สวัสดิการ

  วิธีการเบิกเงินสวัสดิการพนักงานค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และสวัสดิการค่าสร้างเสริมสุขภาพ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
  การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และ วิธีการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แนวปฏิบัติการเบิกเงินสนับสนุนสินค้าจากร้านสวัสดิการ มศว
 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ของข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน ลงวันที่ 23 ก.ย. 2547 เกี่ยวกับความหมายของคำว่า สถานพยาบาลและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
 สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543