กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ

โครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : ปฏิบัติการเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสระแก้ว

          ด้วย ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาฟิสิกส์ จะดำเนินการโครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : ปฏิบัติการเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสระแก้ว ในวันที่ 20 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเดอะไพน์รีสอร์ท นั้น

          จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

Print
Rate this article:
No rating
3857