เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
Sustainable Development Goals (SDGs)

          การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการร่วมกัน 
          ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ กำลังจะสิ้นสุดลง โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning University for Society) จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่เป้าหมายที่ 3, 4, 5 และ 2  ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้สนองต่อนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งมีรายละเอียด 17 เป้าหมาย ดังนี้

     

ข้อมูลเพิ่มเติม
          - https://sustainabledevelopment.un.org
          - เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs)