en-USth-TH

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการปฏิบัติ 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคุณภาพของการดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้านนี้ นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคม ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 ด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบที่ชัดเจนจึงได้เกิดขึ้น โดยสามารถบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์ความรู้ในแต่ละสถาบัน
     
การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิด หากกำกับดูแลองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการตามภารกิจ พร้อมทั้งมีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากทั้งภายในและภายนอกแล้วจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้น ควรยึดหลักการของการให้เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการกำหนดแนวทางในการบริหารและดำเนินการ เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริง
     
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับทุกหน่วยงานรวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ได้นำมาปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบของการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีกลไกที่เหมาะสมและต่อเนื่องตลอดไป ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดนโยบายคุณภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำข้อมูลที่สัมพันธ์กับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้

 1. การประกันคุณภาพการศึกษา (QA : Quality Assuarance)
 2. การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)
 3. การบริหารความเสี่ยง (RM : Risk Management)

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การติดตามผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน (ส.ค.59 - ม.ค.60)
ระดับ การรายงาน หมายเหตุ
คณะ
 1. ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. ผ่านระบบ QA SAR Online
 2. โครงร่างองค์กร (OP: Organizational Profile)
ระบบ QA SAR Online ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะเปิดระบบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
หลักสูตร เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)  


Template รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบการประเมิน 6 เดือน)
 แผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 หลักเกณฑ์การจ่าย – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ และ ระดับหลักสูตร)
 การดำเนินการ/กำหนดการ/แหล่งข้อมูล ของกลุุ่ม Tier และ Queue ต่างๆ

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
แจ้งรายชื่อผู้ประเมิน Tier 1 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
Tier 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
รับการประเมิน ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 23 - 25 สิงหาคม 2560 (กลุ่มที่ 2)
ระยะเวลาในการประเมิน อย่างน้อย 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วันต่อหลักสูตร 3 วัน
จำนวนผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 คน อย่างน้อย 3คน
กำหนดการส่งรายงาน ผลการประเมิน (AS3)
ที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 14 วันหลังการประเมิน

 • ตัวเล่มรายงาน SAR และ AS3 พร้อมลงนามผู้เกี่ยวข้อง
 • CD ประกอบด้วยไฟล์รายงาน SAR + AS3 (ทั้ง word และ PDF) และ ไฟล์ CDS (รูปแบบ excel)  รวม 5 ไฟล์
 • อย่างละ 2 ชุด (คณะ 1 ชุด และ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 1 ชุด)
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
กำหนดการบันทึกผลการประเมินคุณภาพ
ในระบบ CHA QA Online

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียด รายละเอียดการประเมินระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่เลือก Tier2
หลักสูตรที่เลือก Tier3

รายละเอียดการประเมินระดับคณะ

หมายเหตุ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และส่งมหาวิทยาลัยภายในเดือนตุลาคม 2560

รายชื่อผู้ประเมิน รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.)


สำหรับหลักสูตร Tier3: ประเมินโดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)    

 1. จัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 และรายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ AUN-QA  (รายงานทุก criteria แต่ประเมินเฉพาะ 1-5)  เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560  ดำเนินการโดย หลักสูตร
 2. คัดเลือก แต่งตั้ง และประสานงานเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 3. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 4. บันทึกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และข้อมูล input องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ในระบบ CHE QA Online ภายในเดือนสิงหาคม 2560 ดำเนินการโดย หลักสูตร

 ร่างรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (ครั้งที่ 1: 6 ก.ค.60  ครั้งที่ 2: 18 ก.ค.60  ครั้งที่ 3-ปิดเล่ม: 25 ก.ค. 2559)
 วันที่ประชาพิจารณ์ 31 ก.ค. 2560 
 วันที่รับการประเมิน 23 - 24 ส.ค. 2560
 แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและรวบรวมเอกสารหลักฐาน ประจาปีการศึกษา 2559

 Template รายงาน การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ดาว์นโหลดได้ที่ http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
 ข้อมูลส่วนกลาง สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
 เอกสารและฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เข้าได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ > เมนู SWU IQA > ระบบคุณภาพหลักสูตร)

แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 3.3
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(3.3)R : .pdf | .docx
ผลการตอบแบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
 สำหรับ : อาจารย์ประจำหลักสูตร, อาจารย์ผู้สอน || หลักสูตร 4.3
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(4.3) : .pdf | .docx
ผลการตอบแบบประเมิน

แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 3.3, 5.1, 5.2, 6.1
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน (ป.ตรี) SCI_QA_C(3.3, 5.1, 5.2, 6.1)B : .pdf | .docx
ดาวน์โหลดแบบประเมิน (ป.โท-ป.เอก) SCI_QA_C(3.3, 5.1, 5.2, 6.1)G : .pdf | .docx
ผลการตอบแบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2559)
 สำหรับ : นิสิตชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559 || หลักสูตร 5.4
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(5.4) : .pdf | .docx
ผลการตอบแบบประเมิน

แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (ปีการศึกษา 2559)
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 5.3
แบบประเมิน : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ผลการตอบแบบประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

 

ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ (AS3)
2559 ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.41
      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ระดับคณะ

 

สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.32 ดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.87 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.75 ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.64 ดีมาก
ระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนน   
2558 ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.46 (ระดับดี)

ระดับคณะ

สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.35 ดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.37 ดี
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.61 ดีมาก
ระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนน 4.36 (ระดับดี)  
2557   ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.11 (ระดับดี)

  ระดับคณะ

สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.82 ดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.40 ดี
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.75 ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.34 ดี

  ระดับสำนักงาน

2556
เกณฑ์ สกอ.56 เกณฑ์ สมศ.56
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ สกอ. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ สมศ.

 


แฟ้มเอกสาร (Archives)

  การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558