en-USth-TH

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการปฏิบัติ 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคุณภาพของการดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้านนี้ นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคม ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 ด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบที่ชัดเจนจึงได้เกิดขึ้น โดยสามารถบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์ความรู้ในแต่ละสถาบัน
     
การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิด หากกำกับดูแลองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการตามภารกิจ พร้อมทั้งมีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากทั้งภายในและภายนอกแล้วจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้น ควรยึดหลักการของการให้เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการกำหนดแนวทางในการบริหารและดำเนินการ เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริง
     
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับทุกหน่วยงานรวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ได้นำมาปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบของการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีกลไกที่เหมาะสมและต่อเนื่องตลอดไป ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดนโยบายคุณภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำข้อมูลที่สัมพันธ์กับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้

  1. การประกันคุณภาพการศึกษา (QA : Quality Assuarance)
  2. การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)
  3. การบริหารความเสี่ยง (RM : Risk Management)

โครงร่างองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ (6 ธันวาคม 2561)


แบบประเมิน/แบบสอบถาม

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรี ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. แบบสอบถามความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่า
4. แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อการทำงานของบุคลากร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(Tier3)
คู่มือ AUN-QA
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
(Queue1 & Queue2)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(Tier1 & Tier2)
 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  

 

รายงานผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ (AS3)
2560

ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.38 (ผลการประเมิน)


ระดับคณะ

 
2559

ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.41 (ผลการประเมิน)


ระดับคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต : 4.32 (ดี)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย : 4.87 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ : 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม : 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ : 4.75 (ดีมาก)
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ : 4.64 (ดีมาก)

2558

ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.46 (ผลการประเมิน)


ระดับคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต : 4.35 (ดี)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย : 4.37 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ : 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม : 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ : 5.00 (ดีมาก)
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ : 4.61 (ดีมาก)


ระดับมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 4.36

2557

ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.11 (ผลการประเมิน)


ระดับคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต : 3.82 (ดี)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย : 4.40 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ : 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม : 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ : 4.75 (ดีมาก)
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ : 4.34 (ดี)


ระดับสำนักงานคณบดี


แฟ้มเอกสาร (Archives)

  การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

..............wording.....................

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128


This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0