en-USth-TH

คู่มืองานวิจัย

     ฝ่ายวิจัยได้จัดทำคู่มือวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อได้รวบรวมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มืองานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยให้มีแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้ 


คู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2558