ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ UAE

          รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ "บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE)" เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 19-304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (UAE) : เว็บไซต์)


A Discussion on possibilities for collaboration between Faculty of Information Technology at Monash University and Faculty of Science at SWU.

 

         On November 16, 2017, Associate Professor Vincent Cheng-Siong Lee, a delegate from Faculty of Information TechnologyMonash University, dicussed with the dean of Faculty of Science and faculty from the Department of Computer Science, SWU on possibilities to exchange academic knowledge, research and students between institutions.

(Faculty of Information Technology, Monash University : website)


 

A discussion on possibilities for collaboration between Srinakharinwirot University and Zhejiang University (ZJU) on 27 February 2017

A discussion on possibilities for collaboration between Srinakharinwirot University and Zhejiang University (ZJU) on 27 February 2017. The future collaboration focuses on short course programs, collaborate research, and PhD student exchanges.

For more information about study at Zhejiang University : http://iczu.zju.edu.cn/english/

The delegation from Zhejiang University (ZJU) consists of:

  1. Prof. Dr. Wang Li, Dean of International College
  2. Mr. Cai Zusen, Deputy Director, Office of Undergrate Student Affairs

 

Discussion on possibilities for collaboration between Srinakharinwirot University and The University of the South Pacific (USP) on 29 March 2016


 

Welcome Meiji University's professors and students to visit us

On September 3, 2015, Prof.Misuo Notomi, Prof. Hisao Kubota and students from School of Science and Technology, Meiji University visited Faculty of Science, SWU to discuss on the potential of collaboration in our near future between Faculty of Science at SWU and Meiji University. They focused on visiting gemological laboratories in Department of General Science at Faculty of Science, SWU.

More photos...

การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เข้าร่วม "การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา"
ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 19-304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ภาพกิจกรรม


 

MOU with Indian Institute of Technology Gandhinagar, India

On September 22, 2014, Srinakharinwirot University signed a memorandum of understanding (MOU) with Indian Institute of Technology Gandhinagar, India, for cooperation and exchange of researchers and students in engineering, science, and humanities.

MoU with IIT in 2014

 

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18420

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0