นโยบายการประหยัดพลังงาน

       1. คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงนิสิตปฏิบัติตามมาตรการและแผนดาเนินงานตามมาตรการการประหยัดพลังงาน อย่างเป็นรูปธรรม
       2. คณะ วิทยาศาสตร์ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมีจิตสานึกในการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นวัฒนธรรม องค์กร รวมถึงติดตามและปรับปรุงมาตรการให้การประหยัดพลังงานบรรลุเป้าหมาย

        คณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพรวมทั้งมีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูง สุด พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเล็งเห็นคุณค่าและร่วมมือใจในการ ประหยัดพลังงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 

นโยบายการประหยัดพลังงาน

นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 : download (.pdf)
นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 : download (.pdf)