ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 4)

 ทิศทางและกรอบวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562 (.pdf)

► ประเภททุนเดี่ยว (ทุนริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง) ► ประเภททุนชุด

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนริเริ่ม ประจำปี 58 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ด ปรับปรุง ปี 56 (.docx)

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนชุด ประจำปี 58 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ช ปรับปรุง ปี 56 (.docx)
  ว.1-ด ปรับปรุง ปี 56 (.docx)

 


 

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 3)

 ทิศทางและกรอบวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562 (.pdf)

► ประเภททุนเดี่ยว (ทุนริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง) ► ประเภททุนชุด

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนริเริ่ม ประจำปี 58 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ด ปรับปรุง ปี 56 (.docx)

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนชุด ประจำปี 58 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ช ปรับปรุง ปี 56 (.docx)
  ว.1-ด ปรับปรุง ปี 56 (.docx)

 


ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2) ทิศทางและกรอบวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562 (.pdf)

► ประเภททุนเดี่ยว (ทุนริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง) ► ประเภททุนชุด

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนริเริ่ม ประจำปี 58 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ด ปรับปรุง ปี 56 (.docx)

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนชุด ประจำปี 58 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ช ปรับปรุง ปี 56 (.docx)
  ว.1-ด ปรับปรุง ปี 56 (.docx)

 


ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 1) ทิศทางและกรอบวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562 (.pdf)

► ประเภททุนเดี่ยว (ทุนริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง) ► ประเภททุนชุด

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนริเริ่ม ประจำปี 58 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ด ปรับปรุง ปี 56 (.docx)

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนชุด ประจำปี 58 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ช ปรับปรุง ปี 56 (.docx)
  ว.1-ด ปรับปรุง ปี 56 (.docx)

 


Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0