สรุปผลแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)

สาขาวิชาเคมี (รุ่น 54-55)
สาขาวิชาเคมี (รุ่น 56-58)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (รุ่น 56-58)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (รุ่น 54-55)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (รุ่น 56-58)

* ขอความกรุณาใช้ E-mail ที่เป็น account ของ GAFE หรือ @g.swu.ac.th ในการเข้าดูผลของแบบประเมิน
หากต้องการข้อมูลดิบของผลแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ติดต่อขอมาทาง E-mail : montawan@g.swu.ac.th โดยระบุสาขาวิชา และภาคเรียน (ที่ 1 หรือ 2) ที่ต้องการข้อมูลมาใน E-mail

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0