นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) และนิสิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 4 ดาว

 

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวเมธาวี สบายใจ นายวศิน พานิช” นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) และ “นายสิรภัทร นาคอ่อน” นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ชั้นปีที่ 4 ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 4 ดาว จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องใน “งานวันนักประดิษฐ์” ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

         ทั้งนี้ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ชุดตรวจพยาธิใบไม้ลำไส้ชนิด Echinostoma revolutum ในสัตว์ปีกและมนุษย์” โดยมี ผศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
5517

Categories

Archive