แสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับ certificate จาก aws

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ และ อ.ดร. วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ ที่ได้รับ certificate จาก aws ให้เป็น Certified AWS lecturer และได้นำระบบ AWS Cloud มาให้นิสิต มศว ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวิชา Cloud computing (CP433 และ DS513) เพื่อเตรียมความความพร้อมให้นิสิตกับการไปทำงานในยุค Thailand 4.0 โดยนิสิตที่ลงวิชานี้จะได้รับ Voucher เพื่อใช้ในการสอบ certificate ของ AWS ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาด IT ณ ขณะนี้

Print
8610

Categories

Archive