แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา  เสียงเพราะ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (และคณะ)” เนื่องในโอกาสได้รับ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 2 ผลงาน

          โดยได้รับรางวัลระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ฐานกระดาษร่วมกับเทคนิคการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดระดับเอนไซม์ (Paper-based Amperometric Sensor for Acetylcholinesterase Determination : An Enzyme for Monitoring of Pesticide Toxicity in Blood Samples)” และรางวัลระดับดี จากผลงานเรื่อง “การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับสมาร์ตโฟนสำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Smartphone -based Electrochemical Detection for Determination of Hepatitis B virus)”  ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

Print
8214

Categories

Archive